T6. Th12 1st, 2023

   Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế được sử dụng như thế nào, cần có những điều khoản ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi biểu mẫu của chúng tôi.

Định nghĩa Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

   Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế là loại hợp đồng được sử dụng trong đấu thầu, khi các bên dự thầu hợp tác, liên kết tạo thành một liên danh để tham gia dự thầu và thực thi công việc (nếu trúng thầu).

Mẫu hợp đồng liên danh tư vấn thiết kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG LIÊN DANH TƯ VẤN THIẾT KẾ

Số:……./HĐLDTVTK

-Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005;

-Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;

….

-Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Thành viên thứ 1:

Bên A: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại trọng lâm hà nội

Địa chỉ:

Điện thoại: ……………………………. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Thành viên thứ 2:

Bên B: Công ty TNHH xây dựng B

Trụ sở:

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Số tài khoản:………………………………………………………………………………..

Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Nội dung thỏa thuận

Để thực hiện tốt gói thầu….,Bên A và Bên B đã liên doanh với nhau để tư vấn thiết kế cho dự án….theo thông tin dưới đây:

1.Dự án thiết kế gồm:

2. Chủ đầu tư:….

3.Gói thầu:…..

4.Tiêu chuẩn dự án thiết kế:….

Điều 2. Mục đích liên danh

-Bên A và bên B liên danh với nhau để thực hiện gói thầu….năm trong dự án…

-Liên Danh hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích của Các Bên và có trách nhiệm giữa Các Bên với nhau và nghĩa vụ đối với Chủ Đầu Tư.

-Bên A sẽ thỏa thuận với bên B về phần công việc mà hai bên sẽ thực hiện trong quá trình đấu thầu để tạo điều kiện tốt nhất

-Không thành viên nào trong liên danh được phép liên danh với bên khác hoặc thành viên khác để thực hiện gói thầu này. Khi trúng thầu hai bên thực hiện phần công việc như đã thỏa thuận trong hợp đồng này. Nếu một trong các bên không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì phải :

+Bồi thường cho thành viên liên danh

+Bồi thường cho nhà đầu tư

+Bồi thường cho các bên liên quan

Mức bồi thường dựa trên sự viêc xảy ra và nằm trong phạm vi hành vi trực tiếp mà bên gây thiệt gây ra cho các bên.

Điều 3.Thông tin và phân công liên danh

1.Tên liên doanh

Bên A và bên thống nhất tên liên danh gọi trong gói thầu là:….

2.Các thành viên liên doanh

Gồm các thành viên được liệt kê sau đây:

-Công ty TNHH Dịch vụ thương mại trọng lâm hà nội

– Công ty TNHH xây dựng B

3.Đại diện liên danh

Hai bên thống nhất với nhau về đại diện liên doanh sẽ ủy quyền cho bên A đại diện thực hiện các giao dịch, kí kết , giải quyết mọi thủ tục liên quan đến gói thầu của dự án…và chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về việc thực hiện gói thầu. Bên A đại diện sẽ phải thực hiện các công việc …..

4. Người đại diện liên danh

-Bên A có quyền chỉ định 1 người đại diện liên danh theo từng giai doạn gói thầu hoặc toàn bộ gói thầu.

4. Con dấu liên danh

-Mọi con dấu sử dụng trong văn bản sẽ sử dung con dấu của bên A .

5.Tài khoản liên danh

Hai bên thống nhất với nhau sẽ mở một tài khoản ở ngân hàng….do cả hai bên làm chủ. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thanh tóan, quyết toán với bên chủ đầu tư.

6. Mã số thuế, hóa đơn

Sử dụng mã số thuế, hoá đơn của Bên A trong các Hợp đồng, giao dịch liên quan đến việc thực hiện Gói Thầu của Dự Án bao gồm cả việc xuất các hóa đơn tài chính cho Chủ Đầu Tư.

7. Địa chỉ giao dịch của Liên Danh:

 – Tên công ty: Công ty Cổ phần XYZ

– Địa chỉ: [………………………], .

Điều 4. Thời hạn liên danh

Thời hạn của Liên Danh: Thời hạn của Liên Danh bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực của Hợp Đồng này và kết thúc thời hạn khi chấm dứt Hợp Đồng này. Hợp đồng này sẽ tự hết hiệu lực nếu Liên Danh không trúng thầu hoặc không ký các hợp đồng với Chủ Đầu Tư.

Điều 5. Công việc của các bên

-Bên A và bên B sẽ phân chia các công việc :

-Nội dung công việc sẽ được liệt kê chi tiết trong phụ lục 1 kèm theo hợp đồng này.

Điều 6. Công tác tài chính,kế toán

Các bên độc lập về tài chính, tự chịu trách nhiệm về tài chính của mình trong quá trình tham gia gói thầu của dự án.

Bên A có trách nhiệm đại diện liên danh cung cấp hóa đơn tài chính đối với toàn bộ gói thầu của dự án khi chủ đầu tư yêu cầu.

Điều 7. Trách nhiệm của các bên

1. Trong quá trình lập hồ sơ dự thầu các bên sẽ cung cấp cho nhau các thông tin và hồ sơ cần thiết, cùng tập trung các điều kiện về năng lực sản xuất và tài chính của đơn vị mình cho Liên Danh với mục đích thắng thầu.

2. Trong quá trình thi công mỗi Thành Viên phải tự chịu trách nhiệm riêng trong phạm vi hợp đồng của mình về mọi vấn đề liên quan đến khối lượng, tiến độ thi công, chịu trách nhiệm liên đới nhau theo tỷ lệ phân chia khối lượng đối với các vấn đề chung liên quan đến dự án.

3. Không một Thành Viên nào trong Liên Danh được quyền chuyển nhượng quyền lợi và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này cho bên thứ ba nếu chưa có văn bản chấp thuận của các Thành Viên khác trong liên danh.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

-Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Bât khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng được quy định trong luật dân sự (động đất, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, các hành động của chính phủ…mà không thể ngăn chặn hay kiểm soát được) thì bên bị cản trở được quyền tạm dừng việc thi hành nghĩa vụ của mình trong thời gian…. tháng mà không phải chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào gây ra do chậm trễ, hư hỏng hoặc mất mát có liên quan, đồng thời phải thông báo ngay lập tức cho bên kia biết về sự cố bất khả kháng đó. Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết nhằm giảm thiểu hậu quả một cách hợp lý nhất.

Điều 10. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…tháng….năm, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

THÀNH VIÊN THỨ NHẤTTHÀNH VIÊN THỨ 2

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

  • Khái niệm Hợp đồng liên danh (liên doanh)
  • HỢP ĐỒNG LIÊN DANH GIỮA 2 CÔNG TY
  • HỢP ĐỒNG LIÊN DANH
  • Hình thức, giới hạn số bên, phạm vi thỏa thuận của Hợp đồng liên danh (liên doanh)
  • Hợp đồng liên doanh nhà đầu tư nước ngoài
  • Mẫu Hợp đồng liên doanh 3 bên