T4. Th12 6th, 2023

Hợp đồng giữ trẻ thực chất là hợp đồng thuê lao động bao gồm những thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên về công việc trông giữ trẻ.

Mẫu Hợp đồng trông giữ trẻ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…tháng…năm….

HỢP ĐỒNG GIỮ TRẺ

Số:…/….

– Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ Bộ luật Lao động 2019;

– Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

– Căn cứ Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam;

– Căn cứ các quy định liên quan khác;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày…tháng…năm…. tại địa chỉ ………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. BÊN A (BÊN THUÊ):

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

2. BÊN B (BÊN ĐƯỢC THUÊ):

Ông/ Bà:………………………………………..…Giới tính: ………………………

Sinh ngày:……………..Dân tộc:………………..Quốc tịch:………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………………..…Email:…………………………

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã thống nhất thành lập hợp đồng giữ trẻ  (từ giờ gọi tắt là “hợp đồng”) với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê bên B trông giữ bé:

Họ và tên:………………………………..Giới tính:………………………………..

Tuổi:…………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Có mặt tại địa điểm thực hiện công việc trước 10 phút, thay đồ, rửa tay, sát khuẩn trước khi giữ trẻ.

2. Vệ sinh phòng của bé.

3. Đảm bảo việc ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh của bé đúng bữa theo yêu cầu của bên A.

4. Trò chuyện cùng bé, tắm nắng cho bé nếu có điều kiện.

5. Trong quá trình chăm sóc, bên B luôn theo dõi phát hiện kịp thời nhưng dị tật bẩm sinh, các bệnh có thể gây hại cho bé kịp thời xử trí can thiệp hay xử lý tốt các trường hợp trẻ bị sặc sữa, hóc đồ ăn.

6. Thực hiện theo những yêu cầu khác trong phạm vi công việc cho bên A yêu cầu.

ĐIỀU 3: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ NGHỈ

1. Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần

– Sáng: 8 giờ 00 đến 12 giờ 00

– Chiều: 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

2. Thời gian nghỉ:

– Nghỉ hàng tuần: ngày Chủ nhật.

– Nghỉ Lễ: bên B được hưởng ngày nghỉ lễ theo Nhà nước quy định.

– Trường hợp nghỉ do ốm đau, bệnh, nếu số ngày nghỉ của người lao động kéo dài hơn … ngày thì phải kịp thời thông báo cho bên A.

ĐIỀU 4: CHẾ ĐỘ THỬ VIỆC

1. Thời gian thử việc: 02 tháng kể từ ngày bắt đầu

2. Mức lương thử việc: 90% mức lương chính thức

3. Chế độ: Trong thời gian thử việc, bên B có nghĩa vụ phải thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của bên A, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Qua thời gian thử việc mà bên B không đáp ứng được yêu cầu công việc của bên A thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng và trả lương tháng thử việc cho bên B.

ĐIỀU 5: LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP

1. Lương và phụ cấp:

– Mức lương cơ bản: …………. đồng (Bằng chữ: …………………đồng)

– Phụ cấp xăng xe:……đồng/tháng

– Lương làm thêm giờ: ……đồng/ giờ

2. Hình thức trả lương: Chuyển khoản/ Tiền mặt

3. Mệnh giá: Việt Nam đồng

4. Kỳ hạn trả lương: ngày … hàng tháng. Trường hợp thời điểm trả lương trùng ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định thì được trả vào ngày làm việc tiếp theo.

ĐIỀU 6: BẢO HIỂM XÃ HỘI

Hai bên nhất trí về việc đóng bảo hiểm xã hội như sau:

1. Bên A hàng tháng sẽ đóng bảo hiểm xã hội bằng 17,5% mức tiền lương tháng của bên B cụ thể là: 3% vào quỹ ốm đau thai sản, 0.5% quỹ tai nạn lao động, nghề nghiệp, 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Bên B sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội bằng 8% mức tiền lương tháng của mình.

ĐIỀU 7: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Quyền lợi

– Được quyền cung cấp thiết bị, đồ dùng, nguyên liệu đầy đủ để đảm bảo cho việc chăm bé;

– Được cung cấp phòng nghỉ riêng để nghỉ trưa;

– Được hưởng lương và phụ cấp lương theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng;

– Được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật Nhà nước và thoả thuận trong Hợp đồng;

– Có quyền tạm hoãn, huỷ bỏ Hợp đồng nếu xảy ra thiệt hại hoặc theo quy định của pháp luật;

2. Nghĩa vụ

– Bảo đảm thực hiện tốt công việc được giao theo thoả thuận trong hợp đồng và yêu cầu của bên A;

– Báo cáo hàng tuần những chi phí phát sinh của bé cho bên A

Thường xuyên báo cáo cho bên A mọi vấn đề phát sinh, sự cố;

– Tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động;

– Thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng và các thỏa thuận bằng văn bản khác với bên A.

ĐIỀU 8: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Quyền hạn

– Yêu cầu bên B thực hiện đúng công việc được giao;

– Có quyền tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật nếu bên B vi phạm thoả thuận trong Hợp đồng;

2. Nghĩa vụ

– Hỗ trợ, thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng để bên B đảm bảo hoàn thành tốt công việc của mình;

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho bên B theo Hợp đồng.

– Những chi phí phát sinh cho bé trong quá trình bên B thực hiện công việc sẽ do bên A thanh toán.

ĐIỀU 9: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng này sẽ chấm dứt tại một trong các trường hợp sau:

– Khi hết thời hạn hợp đồng và thủ tục thanh lý hợp đồng hoàn tất;

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo cho bên còn lại trước … ngày.

3. Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lí do gì, hai bên có nghĩa vụ lập biên bản thanh lý hợp đồng để xác nhận chấm dứt quyền và nghĩa vụ mỗi bên.

4. Bên A có trách nhiệm thanh toán lương đầy đủ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho bên B, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 01 tháng kể từ khi bên B chấm dứt hợp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10: MỨC PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên còn lại có các quyền yêu cầu bồi thường và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm.

2. Trường hợp bên B có hành vi trộm cắp, khai báo khống chi phí phát sinh gây thì phải bồi thường cho bên A …………VNĐ.

3. Trường hợp bên B vi phạm nghĩa vụ thực hiện công việc thì phải bồi thường cho bên A …tháng lương chính thức của bên B.

4. Trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho bên B thì phải bồi thường cho bên B …. .VNĐ.

5. Trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán lương thì phải trả đúng số lương đó và bồi thường cho bên B…% mức lương chính thức của bên B.

6. Trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng không báo trước …. ngày thì phải bồi thường cho bên còn lại …..VNĐ.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Trong trường hợp pháp sinh tranh chấp, hai bên ưu tiên áp dụng giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng, hòa giải.

2. Nếu sau hòa giải, hai bên vẫn không thể thỏa thuận thì một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa vấn đề tranh chấp ra Tòa án ………….. để giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng có hiệu lực bắt đầu từ thời điểm các bên ký kết.

2. Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng.

3. Hợp đồng này gồm …. trang được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Hai bên đã cùng nhau đọc lại hợp đồng, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CÁC BÊN

BÊN THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN ĐƯỢC THUÊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm:

  • Hợp đồng trông giữ trẻ
  • Hợp đồng thuê giáo viên mầm non
  • Hợp đồng thuê bảo vệ trông xe
  • Mẫu hợp đồng thuê nhân viên nấu ăn
  • Mẫu hợp đồng trả lương theo sản phẩm
  • Hợp đồng thuê tạp vụ
  • Hợp đồng trồng cây sau này thu mua