Mẫu kê khai phí nước thải

ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC …. HoặcUBND XÃ / PHƯỜNG ……

 

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……, ngày ….. tháng ….. năm

TỜ KHAI PHÍ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Kính gửi : – Cơ quan thuế …..

-Kho bạc Nhà nước …..

Tên đơn vị nộp phí :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại :                   Fax :                      Email :

Tài khoản số :                             Tại ngân hàng :

TT Chỉ tiêu Số tiền
(đồng)
1 Số phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt phát sinh trong tháng:  
– Số phí thu theo hóa đơn bán nước  
– Số phí thu đối với trường hợp tự khai thác nước để sử dụng  
2 Số tiền phí được để lại theo quy định  
3 Số tiền phí phải nộp ngân sách nhà nước (1 – 2)  
4 Số tiền phí tháng trước chưa nộp ngân sách nhà nước (nếu có)  
5 Số tiền phí nộp ngân sách nhà nước thừa tháng trước (nếu có)  
6 Số tiền phí còn phải nộp ngân sách nhà nước (3 + 4 – 5)  

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp ngân sách nhà nước (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên đây là đầy đủ và chính xác./.

 

……., ngày …..tháng …..năm …..

(Thủ trưởng đơn vị cấp nước hoặc UBND xã, phường, thị trấn)
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: