Menu Đóng

Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công

Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về thay đổi khối lượng thi công thì sử dụng phụ lục Hợp đồng để hoàn thiện thủ tục theo thỏa thuận.

1. Hướng dẫn làm Phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công

Xây dựng là một lĩnh vực yêu cầu sự chính xác, tuy nhiên vì một lý do nào đó, khối lượng công việc, thi công có thể được thay đổi hoặc cũng có thể do nhu cầu các bên được tăng lên. Trong trường hợp đó, việc ký thêm hợp đồng tương tự là không cần thiết, các bên có thể lựa chọn ký bổ sung một phụ lục hợp đồng với nội dung tăng thêm khối lượng thi công.

Phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công cần có những nội dung sau:

 • Cụ thể khối lượng công việc, khối lượng phát sinh;

 • Tiêu chuẩn, chất lượng của số lượng tăng thêm;

 • Giá cả, hình thức thanh toán bổ sung;

 • Thời gian gia hạn thực hiện;

 • Các thỏa thuận, ghi nhận nào được giữ nguyên;

 • Cam kết, ký kết của các bên.

2. Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐTC số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Chúng tôi gồm có:

Bên yêu cầu thi công (Bên A)

 • CÔNG TY:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Tên người đại diện:                                Chức vụ:
 • Địa điểm kinh doanh:
 • Điện thoại:                                                Fax:
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:                                           Tại ngân hàng:

Bên thi công (Bên B)

 • CÔNG TY:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Tên người đại diện:                                Chức vụ:
 • Địa điểm kinh doanh:
 • Điện thoại:                                                Fax:
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:                                           Tại ngân hàng:

Nội dung thay đổi khối lượng thi công công trình

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng thi công công trình số … về việc thay đổi khối lượng thi công công trình, cụ thể như sau:

STT Loại công trình Thông tin cũ Thông tin mới
1      
2      
3      
4      
5      
 • Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số……/……
 • Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……….
 • Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐTC số…………………và có giá trị kể từ ngày ký …/…./…

…, ngày … tháng … năm …

              Đại diện Bên A                                                                                    Đại diện Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

 • Mẫu Hợp đồng Thi công xây dựng công trình
 • Hợp đồng thi công hoàn thiện căn hộ
 • Hợp đồng thi công cầu thang
 • HỢP ĐỒNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH
 • Hợp đồng đấu thầu toàn bộ công trình xây dựng
 • Hợp đồng thi công cầu đường
 • Phụ lục hợp đồng cho vay tiền
 • Phụ lục Hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 • Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Phụ lục Hợp đồng cộng tác viên
 • Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng vốn
 • Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu 1 và mẫu 2
 • Khái niệm phụ lục Hợp đồng
 • Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191