Menu Đóng

Mẫu Thuyết minh cơ sở vật chất công ty chứng khoán

Phụ lục II           

MẪU THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                          …, ngày… tháng… năm …

 

THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; lập chi nhánh/phòng giao dịch công ty chứng khoán; chuyển trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch)

 

 1. Giới thiệu chung:
 2. Tên công ty (Ghi bằng chữ in hoa):………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………….

 1. Tên Chi nhánh, phòng giao dịch (chỉ nêu tên nếu liên quan đến Phần II)………….

Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch (nếu có):……………….

 

 1. Thuyết minh chi tiết:

Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch dự kiến chuyển đến (nếu có)……

 1. Tổng diện tích:………..
 2. Bố trí phòng ban, mặt bằng giao dịch:
 3. Cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán:
 4. Hệ thống phục vụ cho hoạt động giao dịch:
TT Thiết bị, phần mềm Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật Số lượng
1 Máy chủ (server)    
  Thiết bị mạng    
  Máy tính nhân viên    
  Đường truyền    
  Điện thoại/Tổng đài điện thoại    
  Máy in    
  Máy fax    
  Bàn ghế    
  Đèn chiếu    
  Phần mềm giao dịch    
  Công bố thông tin    
  Kho két    
  Thiết bị khác    

 

 1. Hệ thống phục vụ cho hoạt động tự doanh:
TT Thiết bị, phần mềm Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật Số lượng
1 Máy chủ (server)    
  Thiết bị mạng    
  Máy tính nhân viên    
  Đường truyền    
  Điện thoại/Tổng đài điện thoại    
  Máy in    
  Máy fax    
  Bàn ghế    
  Đèn chiếu    
  Phần mềm giao dịch    
  Kho két    
  Thiết bị khác    

 

 1. Hệ thống dự phòng:
 2. Hệ thống lưu trữ thông tin, tài liệu:
 3. Hệ thống an ninh, bảo mật:

 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực những nội dung trên.

 

Hồ sơ gửi kèm:

 

(Liệt kê đầy đủ)

 

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

 

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập

Giám đốc/Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191