T4. Th12 6th, 2023

Mẫu Nghiệm thu cọc khoan nhồi


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHỒI

Số:…………………

CÔNG TRÌNH:……………………………………………..

ĐỊA ĐIỂM:……………………………………………………

  1. Đối tượng nghiệm thu:……………………………………
  2. Thành phần tham gia nghiệm thu
  • Chủ đầu tư:…………………………………………..

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Tư vấn giám sát:………………………………..

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Đơn vị thi công:………………………………….

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm…….

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm…..

Tại:…………………………………………………………….

  • Đánh giá bộ phận công trình, giai đoạn thi công đã thực hiện:

1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Hợp đồng thi công xây dựng số:………………….ký ngày…………….về việc……………tại địa điểm………………;

– Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được Chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

– Phần chỉ dẫn kỹ thuật được Chủ đầu tư phê duyệt;

– Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu (nếu có);

– Các kết quản quan trắc, đo đạc, thí nghiệm liên quan;

– Nhật ký thi công công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

– Biên bản nghiệm thu công việc có liên quan và các tài liệu kèm theo;

– Bản vẽ hoàn công

2. Quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng

– TCXDVN 326:2004 Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu;

– TCVN 4055:2012 quy định về công trình xây dựng – tổ chức thi công;

– TCVN 4091:2012 quy định về nghiệm thu các công trình xây dựng;

……………………………………………………….

3. Về chất lượng công việc xây dựng:

……………………………………………………….

4. Các ý kiến khác (nếu có):

……………………………………………………….

5. Kết luận:

Xác nhận đã hoàn thành thi công………………….

Đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.

Biên bản được lập thành….bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ…bản./.

CHỦ ĐẦU TƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐƠN VỊ THI CÔNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: