Mẫu Nghiệm thu dự án công nghệ thông tin


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số:………………………

 1. Công trình (Dự án):………………………………………
 2. Hạng mục công trình:…………………………………..
 3. Địa điểm xây dựng:……………………………………….
 4. Thành phần nghiệm thu:
 • Thành phần trực tiếp nghiệm thu
 • Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng………………………………..

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện đơn vị thiết kế

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Các đơn vị khách mời (nếu có)
 • Đại diện Sở chuyên ngành:………

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện đơn vị quản lý khai thác

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện UBND Quận/huyện……

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Các đơn vị khác (nếu có).

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………….

 1. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu
 • Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Nhật ký thi công giám sát

– Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị thông tin

– Biên bản nghiệm thu vận hàng thử thiết bị công nghệ thông tin

– Biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

– Biên bản bàn giao sản phẩm dự án

– Biên bản xác nhận khối lượng đã hoàn thành

 • Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

– Quy mô công trình

– Thời gian xây dựng

– Ngày khởi công:……………………

– Ngày hoàn thành:………………….

 • Khối lượng công trình:……………
 • Chất lượng:……………………………..
 1. Ý kiến của người giám sát thi công các dự án của chủ đầu tư về công tác ngiệm thu công việc thi công của tổng thầu đối với nhà thầu phụ

………………………………………………………………….

 1. Các ý kiến khác (nếu có)

………………………………………………………………….

 1. Kết luận

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu…………………………………………………

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu cầu khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.

Biên bản được lập thành….bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ…bản./.

 

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: