Menu Đóng

Nghiệm thu lực xiết vị trí kết nối

Mẫu Nghiệm thu lực xiết vị trí kết nối


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LỰC XIẾT VỊ TRÍ KẾT NỐI

Số:…………………

CÔNG TRÌNH:……………………………………………..

ĐỊA ĐIỂM:……………………………………………………

  1. Đối tượng nghiệm thu:……………………….
  2. Thành phần tham gia nghiệm thu
  • Trưởng Ban Kiểm nghiệm

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Các thành viên Ban kiểm nghiệm, bàn giao

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Đại diện bên cung ứng

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Đại diện bên sử dụng

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………………………..

  • Đánh giá bộ phận công trình, giao đoạn thi công đã thực hiện:
  • Kết quả kiểm tra
Số TT Mô tả sả phẩm/dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng Kết quả kiểm tra
1 Bu lông Chiếc      
2 Cờ lê thủy lực Chiếc      

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………….

1. Quy chuẩn tiêu chuẩn áp dụng

– TCVN 4055:2012 quy định về công trình xây dựng – tổ chức thi công;

– TCVN 4091:2012 quy định về nghiệm thu các công trình xây dựng

2. Thời gian tiến hành nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………….

3. Kết luận

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu………………………………………………………

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu cầu khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.

Biên bản được lập thành….bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ…bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191