Mẫu Văn bản Nghiệm thu sàn gỗ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SÀN GỖ

Số:………….

– Căn cứ vào hợp đồng số:………………Ký ngày………….

– Căn cứ vào khối lượng thực tế Bên B đã thực hiện tại các biên bản giữa hai bên…………..

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…..tại………, chúng tôi gồm:

BÊN A:                                                                                

Đại diện:                                                              Chức vụ:………………….

Địa chỉ:

Điện thoại:………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………….

BÊN B:                                                                                

Đại diện:                                                              Chức vụ:……………………

Địa chỉ:

Điện thoại:………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………….

Nội dung

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu bàn giao sản  phẩm theo hợp đồng đã ký số…./ngày……tháng…..năm….như sau:

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Sàn gỗ bạch đàn Mét vuông    
2        

Kết luận

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu………………………………………………………

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu cầu khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.

Biên bản được lập thành….bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ…bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: