Mẫu Văn bản Nghiệm thu sơn kẻ đường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng….năm……

 BIÊN BẢN NGHIỆM THU SƠN KẺ ĐƯỜNG

Số:………………………

 1. Công trình (Dự án):………………………………………
 2. Hạng mục công trình:…………………………………..
 3. Địa điểm xây dựng:……………………………………….
 4. Thành phần nghiệm thu:
 • Chỉ huy trưởng công trình:

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Kỹ thuật thi công trực tiếp

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 • Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………………..

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm

Tại:…………………………………………………………….

 1. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu
 2. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư:……….

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt

– Hợp đồng thi công xây dựng:………………….

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của nhà thầu thi công xây dựng;

– Hồ sơ hoàn công công trình

– Nhật ký công trình

 • Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng (đảm bảo chất lượng thi công đúng theo yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được duyệt).
 • Quy mô công trình
 • Thời gian xây dựng

– Ngày khởi công:……………………

– Ngày hoàn thành:………………….

 • Khối lượng công trình:……………
 • Chất lượng:……………………………..
 • Ý kiến của người giám sát thi công các dự án của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc thi công của tổng thầu đối với nhà thầu phụ ………………………………………………………………….
 • Các ý kiến khác (nếu có)………………………………………………………………….

8. Kết luận

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu…………………………………………………

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu cầu khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.

Biên bản được lập thành….bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ…bản./.

Các bên tham gia nghiệm thu

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: