Mẫu Phiếu kê khai thông tin chủ sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

        PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT

1) Họ và tên:…………………………………. 2) Giới tính:…………….. 3) Ngày sinh:…./…../…

4) Nơi sinh:……………………………………………………………….

5) Số CMND/CCCD:…………………………………………………

Nơi cấp:……………………… cấp ngày……tháng……năm……

6) Dân tộc:………………………………………..7) Tôn giáo:………………… 8) Quốc tịch:………….

9) Quê quán:……………………………………………………………..

10) Địa chỉ thường trú:……………………………………………..

11) Nơi ở hiện nay:…………………………………………………..

11) Số điện thoại liên hệ:………………………………………….

13) Thửa số:…………; tờ bản đồ số:……………Diện tích:………….m2

14) Chủ sử dụng đứng tên:………………………………………..

Tại xã (phường):…………………………..huyện (thành phố):……………………

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

                                       Người kê khai

 

                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: