Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …………., ngày……tháng……năm……

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường:…………………………………………. Lớp:………………..

1) Họ và tên học sinh:……………………………………………….

2) Giới tính:…………….. 3) Ngày sinh:……../……./……….

4) Nơi sinh:……………………………………………………………….

5) Quê quán:……………………………………………………………..

6) Dân tộc:………………………………………..7) Tôn giáo:………………… 8) Quốc tịch:………….

9) Hộ khẩu thường trú

  • Tỉnh/thành phố:……………………….. Quận/huyện:…………………………….
  • Phường/xã/thị trấn:………………… Phố/thôn…………. Tổ/xóm:……………

10) Nơi ở hiện nay

  • Tỉnh/thành phố:……………………………………. Quận/huyện:………………..
  • Phường/xã/thị trấn:……………….. Phố/thôn:……….. Tổ/xóm……………..

11) Học sinh khuyết tật:……………………………………………

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh

(Cha/Mẹ/Ông/Bà/Người đỡ đầu…..)

……………………………………

NGƯỜI KÊ KHAI

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số ĐT người kê khai:………………..

                      

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: