Menu Đóng

Phiếu kê khai thông tin học sinh

Mẫu Phiếu kê khai thông tin học sinh


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

…………………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …………., ngày……tháng……năm……

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

Trường:…………………………………………. Lớp:………………..

1) Họ và tên học sinh:……………………………………………….

2) Giới tính:…………….. 3) Ngày sinh:……../……./……….

4) Nơi sinh:……………………………………………………………….

5) Quê quán:……………………………………………………………..

6) Dân tộc:………………………………………..7) Tôn giáo:………………… 8) Quốc tịch:………….

9) Hộ khẩu thường trú

  • Tỉnh/thành phố:……………………….. Quận/huyện:…………………………….
  • Phường/xã/thị trấn:………………… Phố/thôn…………. Tổ/xóm:……………

10) Nơi ở hiện nay

  • Tỉnh/thành phố:……………………………………. Quận/huyện:………………..
  • Phường/xã/thị trấn:……………….. Phố/thôn:……….. Tổ/xóm……………..

11) Học sinh khuyết tật:……………………………………………

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

Quan hệ của người kê khai với học sinh

(Cha/Mẹ/Ông/Bà/Người đỡ đầu…..)

……………………………………

NGƯỜI KÊ KHAI

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số ĐT người kê khai:………………..

                      

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191