T4. Th12 6th, 2023

Mẫu Phiếu kê khai thông tin sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG……………………….

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN SINH VIÊN

1) Họ và tên:…………………………………. 2) Giới tính:…………….. 3) Ngày sinh:…./…../…

4) Nơi sinh:……………………………………………………………….

5) Số CMND:……………………………………..Ngày cấp:…………………………………..

Nơi cấp:…………………………………………………………………….

6) Dân tộc:………………………………………..7) Tôn giáo:………………… 8) Quốc tịch:………….

9) Quê quán:……………………………………………………………..

10) Địa chỉ thường trú:……………………………………………..

11) Số điện thoại liên hệ:………………………………………….

12) Nơi ở hiện nay:…………………………………………………..

13) Diện ưu tiên gia đình:…………………………………………

14) Kết quả xếp loại học tập năm học:……………………Xếp loại:………………..

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

                                       Người kê khai

 

                                  (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: