Menu Đóng

Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng

Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng: là biểu mẫu văn bản được sử dụng trong trường hợp sau khi các bên ký kết hợp đồng thì cần thay đổi, điều chỉnh các nội dung, các điều khoản về bổ sung khối lượng thì sử dụng phụ lục Hợp đồng để hoàn thiện thủ tục theo thỏa thuận.

Mẫu Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;

Căn cứ theo HĐXD số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế 2 bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở Công ty …, chúng tôi gồm có:

Bên có nhu cầu xây dựng (Bên A)

 • CÔNG TY:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Tên người đại diện:                                Chức vụ:
 • Địa điểm kinh doanh:
 • Điện thoại:                                                Fax:
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:                                           Tại ngân hàng:

Bên nhận xây dựng (Bên B)

 • CÔNG TY:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
 • Tên người đại diện:                                Chức vụ:
 • Địa điểm kinh doanh:
 • Điện thoại:                                                Fax:
 • Mã số thuế:
 • Số tài khoản:                                           Tại ngân hàng:

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng xây dựng số … về việc bổ sung khối lượng thi công cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh

Nội dung công việc bổ sung Khối lượng bổ sung Đơn giá bổ sung Phương thức thanh toán Tiến độ thực hiện
         
         
         

Các nội dung khác ( nếu có):

Điều khoản chung:

 • Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số……/……
 • Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……….
 • Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐTC số…………………và có giá trị kể từ ngày ký …/…./…

…, ngày … tháng … năm …

              Đại diện Bên A                                                                        Đại diện Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191