Menu Đóng

Phụ lục hợp đồng cho vay tiền

Phụ lục hợp đồng cho vay tiền viết tay hoặc đánh máy đều có thể sử dụng dựa trên biểu mẫu này. Biểu mẫu nhanh chóng, tiện dụng, các bạn có thể xem và sử dụng ngay lập tức.

Mẫu Phụ lục hợp đồng cho vay tiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày……tháng……năm…….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Số:………../PLHĐCVT

Hôm nay, ngày……tháng………năm…….Tại………………………………..

Căn cứ:

 • Vào Hợp đồng vay tiền số:…ngày….tháng…..năm……….;
 • Nhu cầu thực tế của hai bên.

I.Bên cho vay tiền ( Bên A):

Ông/Bà:………………………………………………………………………….

Số CCCD:……………..cấp ngày……………………..tại………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Số Điện Thoại:…………………………………………………………………

FAX:……………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………….

STK ngân hàng:………………………………..chi nhánh……………………

II.Bên vay tiền ( Bên B):

Ông/Bà:……………………………………………………………………….

Số CCCD:……………..cấp ngày…………………tại………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….

Số Điện Thoại:…………………………………………………………………

FAX:……………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………….

STK ngân hàng:………………………………..chi nhánh……………………

Hai bên nhất trí ký kết phụ lục Hợp đồng để điều chỉnh vấn đề về lãi suất tại khoản….Điều….. và Phương thức bảo đảm tại Khoản…..Điều…… tại Hợp đồng vay tiền số…../HĐVT ngày.. tháng…năm……..

1.Sửa đổi về lãi suất trong Khoản..Điều… của Hợp Đồng số….. là:          Lãi suất mà Bên B phải trả mỗi tháng là:…..%/tháng.

-Thời điểm tính lãi bắt đầu từ ngày hai bên kí vào Hợp đồng này.

-Tiền lãi sẽ được thanh toán vào hai ngày là ngày.. và ngày… hàng tháng.

-Ngoài phần thay đổi về lãi suất, thời điểm tính lãi và kì hạn thanh toán lãi như trên, mọi quy định thuộc Điều….. về lãi suất trong Hợp đồng số…/HĐVT ngày.. tháng..năm…… vẫn giữ nguyên.

2 . Thêm phần Tài sản bảo đảm trong Khoản…Điều….của Hợp đồng số…/HĐVT ngày…tháng…năm…..là:

– Bên B phải đưa ra cho Bên A bản sao CCCD của Bên B hoặc nếu là người khác đứng ra ký hộ B, các bản sao CCCD đều phải được xác thực bởi UBND phường/xã/thị trấn nơi Bên B cư trú.

-Ngoài ra, Bên B phải nộp bản sao Hộ khẩu số…….., đứng tên chủ hộ……. và cũng được chứng thực tại UBND phường/xã/thị trấn nơi Bên B cư trú.

-Bên A giữ hai giấy tờ trên với mục đích chính là căn cứ đảm bảo việc Bên B phải trả tiền.Khi bên B hoàn thành xong nghĩa vụ trả tiền thì Bên A phải hoàn trả lại toàn bộ giấy tờ đã được cam kết làm đảm bảo như trên.

-Mọi điều khoản thêm vào đều được thể hiện trên sự nhất trí và đồng tình của hai bên.

3.Phụ lục Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày hai bên ký và ngày hai bên ký được ấn định vào ngày….tháng….năm……Những quy định trong Hợp đồng số…../HĐVT mà không có Phụ lục Hợp đồng này thì vẫn có hiệu lực như trong Hợp đồng đã cam kết.Phụ lục Hợp đồng được chia làm..bản, Bên A nhận….bản,Bên B nhận…bản.

Đại diện Bên A                                                                Đại diện Bên B

Tham khảo thêm:

 • Phụ lục Hợp đồng dịch vụ bảo vệ
 • Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ
 • Phụ lục Hợp đồng cộng tác viên
 • Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng vốn
 • Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu 1 và mẫu 2
 • Công văn đề nghị ký phụ lục hợp đồng
 • Thu phí công chứng khi ký phụ lục Hợp đồng thế chấp để định giá lại tài sản thế chấp
 • Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019
 • Mẫu phụ lục hợp đồng phát sinh khối lượng thi công

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191