Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng vốn là phụ lục đi kèm với Hợp đồng chuyển nhượng vốn nhằm bổ sung những khía cạnh còn thiếu của Hợp đồng chính hoặc có thay đổi trong thỏa thuận nhưng các bên không muốn ký lại Hợp đồng này.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….,ngày…….tháng…….năm

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Số:……./PLHĐCNV

Căn cứ:

-Hợp đồng chuyển nhượng vốn số……./HĐCNV ngày…..tháng….năm……;

-Dựa vào nhu cầu thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày……..tháng……..năm…….Tại trụ sở công ty TNHH hai thành viên ………………………..

Chúng tôi gồm:

I.Bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp ( Bên A):

Là thành viên góp vốn của công ty TNHH hai thành viên:……………………….

Địa chỉ:………………………………………………….

Ông/Bà:………………………………………………….

Số CCCD:……………….cấp ngày………….tại…………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

SĐT:……………………………………………………….

FAX:………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………

STK ngân hàng:………………….chi nhánh…………….

II.Bên được chuyển nhượng phần vốn góp ( Bên B):

Là thành viên góp vốn của công ty TNHH hai thành viên:……………………….

Địa chỉ:………………………………………………….

Ông/Bà:………………………………………………….

Số CCCD:……………….cấp ngày………….tại…………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

SĐT:……………………………………………………….

FAX:………………………………………………………

Mã số thuế:………………………………………………

STK ngân hàng:………………….chi nhánh…………….

Hai bên thỏa thuận và kí kết Phụ lục Hợp đồng để bổ sung thêm phần cách tính thuế thu nhập cá nhân vào HĐCNV số….ngày….tháng….năm……

1.Thu nhập từ phần chuyển nhượng góp vốn:

-Trong Phụ lục Hợp đồng này, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

+ Giá chuyển nhượng là số tiền Bên A nhận được theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn số:……/HĐCNV ngày….tháng….năm……

+Giá mua của phần vốn góp chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm:trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn góp của các lần bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn.

+ Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập, chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định như:Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách nhà nước khi làm thủ tục chuyển nhượng, các khoản chi phí khác có liên quan.

-Thuế suất thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là: 20%

2.Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm Bên A chuyển nhượng phần vốn của mình cho Bên B.

3.Bên B tức người nhận phần vốn góp phải hoàn thành thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Phụ lục Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày hai bên ký và ngày ký được ấn định là ngày…tháng….năm………Phụ lục Hợp đồng này được chia ra làm….bản, Bên A….bản, Bên B….bản.

Đại diện Bên A                                                                 Đại diện Bên B

Tham khảo thêm:

  • Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu 1 và mẫu 2
  • Khái niệm phụ lục Hợp đồng
  • Mẫu Phụ lục Hợp đồng lao động 2019
  • Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng
  • Phụ lục hợp đồng tư vấn thiết kế
  • Phụ lục hợp đồng lần 2
  • Phụ lục hợp đồng ăn uống
  • Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá