T3. Th12 5th, 2023

Phụ lục Hợp đồng cộng tác viên sẽ bổ sung thêm các chi tiết còn thiếu khi hai bên ký kết hợp đồng chính về lĩnh vực thuê cộng tác viên.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng cộng tác viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,ngày……tháng……..năm……..

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN

Số:………./PLHĐCTV

  • Căn cứ theo HĐLĐ số:….. đã có hiệu lực ngày……tháng……năm……..
  • Căn cứ theo nhu cầu thực tế của hai bên…………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên sử dụng lao động ( Bên A):

Công ty:……………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………

Đại diện:Ông/Bà:……………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………

Số CCCD:………………cấp ngày……….Tại…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Số tài khoản ngân hàng:……………..chi nhánh………….

Bên người lao động ( Bên B):

Ông/Bà:…………………………………………………..

Số CCCD:……………cấp ngày………..Tại……………

Địa chỉ thường trú:……………………………………..

Số tài khoản ngân hàng:…………..chi nhánh……………

Sau khi Hợp đồng lao động số…… đã có hiệu lực, dựa trên những vấn đề phát sinh và mong muốn được bổ sung một số phần trong Hợp đồng lao động……như sau:

1.Khối lượng công việc:

– Sửa đổi Điều 3 Hợp đồng lao động số…… về khối lượng công việc tăng lên là ………………………………………………………………………………………..

-Ngoài số việc trong Điều 3 Hợp đồng lao động thì phần khối lượng cụ thể được tăng lên:……………………………………………………………………….

Phần sửa đổi có hiệu lực từ ngày……tháng…..năm…….

2.Thời gian làm việc:

-Thay đổi Điều 4 Thời gian làm việc trong Hợp đồng lao động số…..

+Từ làm thời gian ….giờ/1 ngày thành ….giờ/1 ngày.

+ Không bắt buộc phải cố định vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày,miễn là phù hợp trong khoảng giờ hành chính theo tiêu chuẩn về thời giờ lao động.

+Thay đổi Khoản 2 Điều 4 của Hợp đồng lao động là Khi bên B khi nghỉ thì không cần thông báo cho Bên A biết giờ thành Khi bên B nghỉ thì phải thông báo trước ít nhất …. Ngày.

Phần thay đổi có hiệu lực từ ngày….tháng….năm……

3.Tiền lương, trợ cấp, hỗ trợ

-Thay đổi Điều 5 Phần Tiền lương thanh toán như sau:Thay đổi từ khoản tiền thanh toán từ cố định theo tháng là số tiền:………../1 tháng thành thanh toán cho Bên B là tính theo giờ làm việc:…….Nghìn/1 giờ.

+ Giờ làm việc theo tiêu chuẩn là bắt buộc phải có mặt ở nơi làm việc công ty, không tính lương nếu không làm việc trực tiếp tại công ty.

-Bổ sung thêm một khoản tiền hỗ trợ cho Bên B:

+ Tiền xăng, xe:…………………..

+Tiền gửi xe:……………………..

+Tiền công khác mà không phải tiền lương:……………………………………..

Phần thay đổi có hiệu lực từ ngày…tháng…năm…..

4.Sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động:

-Bổ sung phần này vào Hợp đồng lao động:

+ Không được tiết lộ những vấn đề về chính sách cho các công ty cạnh tranh

Các công ty cạnh tranh trực tiếp:……………………………………………….

+Nếu vi phạm điều này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về lao động và Bên A trực tiếp xử phạm;

+ Cụ thể Bên A có quyền xử phạt như sau:

Nếu như Bên B tiếp cận, thu thập, sử dụng thông tin của Bên A trong thời gian làm việc thì sẽ phải chịu phạt:…………………………………………….

Phụ lục Hợp đồng sẽ được chia làm … bản, mỗi bên …. Bản.

Hiệu lực của Phụ lực Hợp đồng bắt đầu từ ngày…….tháng…..năm……..

Đại diện Bên A                                                                        Đại diện Bên B

Tham khảo thêm:

  • Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng vốn
  • Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu 1 và mẫu 2
  • Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng
  • Phụ lục hợp đồng bảo mật thông tin
  • Phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty
  • Phụ lục hợp đồng cho thuê nhà
  • Phụ lục hợp đồng ăn uống