Menu Đóng

Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ cần được sử dụng như thế nào, mẫu sẵn có dễ dùng không, xin mời các bạn cùng tham khảo biểu mẫu của chúng tôi.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng cung cấp dịch vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày…tháng…..năm……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Số:…………/PLHĐCCDV

Căn cứ:

  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ số:……/HĐCCDV ngày…tháng….năm……;
  • Dựa vào nhu cầu thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày….tháng…..năm…… tại ……………………………………..

Chúng tôi gồm:

Bên chúng tôi gồm:

I.Bên Cung cấp dich vụ ( Bên A):

Tên công ty cung cấp dịch vụ:……………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………..

Người đại diện:Ông/Bà:……………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………….

Số CCCD:………………ngày cấp………………Tại………….

Số Điện thoại:……………………………………………………

Số Fax:………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………….

STK ngân hàng:…………………………….chi nhánh……………

II.Bên Khách hàng ( Bên B):

Ông/Bà:……………………………………………………

Công ty ( nếu có ):……………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………

Số CCCD:……………………ngày cấp…….Tại…………

Số điện thoại:……………………………

Số Fax:…………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………

STK ngân hàng:……………………..chi nhánh…………………………….

Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ số…….. ngày… tháng….năm……. và dựa vào thỏa thuận để bổ sung, sửa đổi một số phần nội dung như sau:

1.Bổ sung vào Hợp đồng phần:Lệ phí, chi phí khi Bên khách hàng sử dụng dịch vụ liên quan đến tranh chấp với bên thứ 3 thì sẽ giải quyết như sau:

-Nếu Chi phí phát sinh trực tiếp từ lỗi hoàn toàn do Bên B thì Bên B phải chịu trách nhiệm xử lý và bồi thường đối với bên thứ 3;

-Nếu lỗi xuất phát một phần từ chính sản phẩm dịch vụ đã cung ứng thì hai bên có thể dựa vào phần trăm không đảm bảo chất lượng so với phần trăm cụ thể của thiệt hại, Hai bên hoàn toàn thỏa thuận về vấn đề này.

2.Bổ sung thêm phần Trong Hợp đồng dịch vụ thì hai bên không được chuyển giao bất kỳ cho bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên kia

Trường hợp chuyển giao thì Bên Chuyển giao phải thông báo bằng văn bản  cho Bên kia biết và cũng phải chờ sự phản hồi của Bên nhận thông báo.Nếu Bên kia đồng ý chuyển giao thì hình thức chuyển giao được chấp nhận và phải hủy bỏ Hợp đồng dịch vụ trước đó.Nếu không có được sự đồng ý của một bên thì bên kia không được phép chuyển giao cho bên thứ 3.

Phụ lục hợp đồng chia ra làm…. Bản và mỗi bên … bản.

Phụ lục này có hiệu lực từ ngày ký và ngày ký là ngày…..tháng….năm…..

Bên A                                                                                       Bên B

Tham khảo thêm:

  • Phụ lục Hợp đồng cộng tác viên
  • Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng vốn
  • Phụ lục Hợp đồng mua bán hàng hóa mẫu 1 và mẫu 2
  • Phụ lục hợp đồng bù trừ công nợ
  • Phụ lục hợp đồng bổ sung tài khoản
  • Phụ lục hợp đồng bảo mật thông tin
  • Phụ lục hợp đồng cho thuê nhà

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191