T3. Th12 5th, 2023

Quy chế nâng lương là một bộ quy định đầy đủ chi tiết các vấn đề về chế độ nâng lương của các cơ quan, đơn vị giúp các chủ thể có trách nhiệm hoặc liên quan có cơ sở thực hiện dễ dàng hơn. Dưới đây là mẫu quy chế nâng lương cụ thể của một Công ty:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quy chế nâng lương

CÔNG TY

……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

……, ngày…..tháng…..năm…….

QUY CHẾ NÂNG LƯƠNG

Căn cứ Điều lệ công ty…………………………………………;

Căn nội dung Cuộc họp  ngày…./…../………………………;

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:  Cơ sở xây dựng quy chế

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc bàn bạc, thống nhất xây dựng quy chế nâng lương.

Nội dung xây dựng quy chế nâng lương của Công ty phù hợp với Điều lệ và tình hình kinh doanh hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: Nguyên tắc xây dựng quy chế nâng lương

1.Chủ thể có thẩm quyền phê duyệt:

-Hội đồng quản trị cùng với Ban Giám đốc cùng nhau thảo luận,bàn bạc và quyết định phê duyệt quy chế nâng lương của công ty.

2.Yêu cầu chung:

-Quy chế nâng lương phải đảm bảo công bằng, công khai.

-Nâng lương phù hợp với tình kinh doanh của Công ty

-Nâng lương sẽ được xem xét vào thời gian gắn bó với công ty ( Trên 06 tháng làm việc sẽ xem xét nâng lương một lần). Ngoài ra, đối với cá nhân có cống hiến trong công việc tốt sẽ được xem xét tăng lương trước thời gian.

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

3.Chủ thể có trách nhiệm

Phòng kế toán chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát tất cả khoản lương thưởng và phân phát cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

Ngoài ra, phải báo cáo kịp thời nếu có bất kỳ sai sót nào trong quá trình quản lý.

Điều 3: Mục đích xây dựng quy chế nâng lương

– Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và phân bổ tài chính cho các Bộ phận kế toán trong công ty có trách nhiệm trả lương cho cán bộ nhân viên.

– Động viên, khuyến khích cán bộ công nhân viên có tinh thần làm việc hiệu quả, cố gắng trong công việc.

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Điều 4: Các khoản lương thưởng

1, Nâng cho Cán bộ, công nhân viên làm việc chính thức tại công ty.

 2, Nâng lương, thưởng cho nhân viên thời vụ, chạy chương trình ngắn hạn,…….

 3,  Các khoản lương phát sinh khác………………

  ……………………………………………………………………………………………………..

CHƯƠNG II: CHI TIẾT QUY ĐỊNH NÂNG LƯƠNG

Điều 1: Nâng lương đối với Ban lãnh đạo
STT Chức vụ Lương cơ bản Nâng lương sau 0.. năm làm việc Nâng lương theo chế độ thành tích công việc
1 …… ……..    
2 ………..      
3 ……… ….    
4 ………… ………..    
 Điều 2: Nâng lương đối với các Trưởng Bộ phận quản lý
STT Trưởng bộ phận Lương cơ bản Nâng lương sau 0.. năm làm việc Nâng lương theo chế độ thành tích công việc
1 …… ……..    
2 ………..      
3 ……… ….    
4 ………… ………..    

 

Điều 3: Nâng lương đối với các cá nhân xuất sắc

Cá nhân từ lãnh đạo đến nhân viên có thành tích công việc tốt sẽ xem xét nâng lương tùy thuộc vào tính chất công việc cũng như thành quả mang lại.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Điều 4: Nâng lương đối với nhân viên làm trên 06 tháng

Nhân viên có thời gian gắn bó tại công ty từ 06 tháng trở lên sẽ được xem xét nâng lương thường xuyên theo quy định và tình hình kinh doanh của công ty.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Chương III: Quy trình thực hiện

Quy chế nâng lương sau khi được phê duyệt sẽ được niêm yết công khai tại công ty.

Bộ phận kế toán sẽ có trách nhiệm phổ biến nội dung nâng lương đến các bộ phận và giải đáp mọi thắc mắc khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, tiếp nhận ý kiến của các bộ công nhân viên tại công ty, giải quyết trong phạm vi nắm bắt nếu ngoài phạm vi có thể tổng hợp báo cáo ban giám đốc.

Ban lãnh đạo sẽ có trách nhiệm tổng hợp xem xét chi tiết nâng lương của từng Bộ phận và cá nhân, phê duyệt hoặc không phê duyệt các đề xuất nâng lương của các Bộ phận theo từng giai đoạn.

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Chương IV: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty sẽ tiến hành quyết định phê duyệt chi tiết quy chế nâng bậc lương của công ty.

Trong trường hợp có sự thay đổi phải thông báo kịp thời cho Bộ phận kế toán có trách nhiệm xem xét, xử lý nhanh chóng và công khai đến toàn cán bộ công nhân viên tại công ty.

Bộ phận có trách nhiệm thực thi quy chế nâng lương tiếp nhận, xử lý, lưu trữ thông và trình báo cáo ban lãnh đạo theo quy định hoặc nếu có yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện quy chế nâng lương, nếu có bất kỳ vướng mắc hay sai sót gì liên hệ nhanh chóng tới Ban lãnh đạo để xem xét, giải quyết kịp thời./.

BAN LÃNH ĐẠO

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: