Quyết định ban hành quy chế là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành tới chủ thể có trách nhiệm tiếp nhận nhằm ban hanh quy chế của cơ quan, đơn vị mình và thi hành trên thực tế. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định ban hành quy chế


CÔNG TY

Số:…/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ

(V/v Ban hành quy chế…..)

Căn cứ Luật lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số:…./NĐ-…… ;

Căn cứ Điều lệ công ty……;

Căn cứ……………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định ban hành kèm theo quy chế ……….. đối với Bộ phận……kể từ ngày…./…./…..

Điều 2: Trưởng bộ phận……….có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn nhân viên trong Bộ phận mình tiếp nhận và thi hành quyết định.

Điều 3: ……………………………..

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:– Lưu VT

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: