Menu Đóng

Quyết định cho nghỉ việc

Mẫu Quyết định cho nghỉ việc


CÔNG TY………..Số: … / QĐ – … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH CHO NGHỈ VIỆC

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………………………….

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

– Căn cứ Điều lệ công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đối tượng của quyết định

Quyết định nghỉ việc kể từ ngày……tháng……năm……  đối với:

Ông/Bà:………………………………………………. Sinh ngày:…………………………………………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận :………………………………………………………………….. Chức vụ:………………………………….

Lý do: Hết thời hạn trên hợp đồng.

Điều 2: Quyền lợi được hưởng

Ông/Bà ……….: được hưởng lương trong vòng 03 tháng đầu kể từ ngày nghỉ, tức từ ngày……tháng……năm…… đến ngày……tháng……năm…… và được tham gia các chế độ BHH, BHYT, BHTN đến hết ngày…/…/….

– Ông/Bà … : được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Công ty.

– Bộ phận tiền lương, nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3.  Điều khoản thi hành

Bộ phận tài chính kế toán, nhân sự cấp trên quản lý trực tiếp và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày……tháng……năm……
Nơi nhận:

 

– Như Điều 1;

– Lưu HCNS;

–  Lưu VP./.

Tổng Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191