Menu Đóng

Quyết định công nhận

Quyết định công nhận là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành tới chủ thể có trách nhiệm tiếp nhận nhằm công nhận một vấn đề nào đó và được thi hành trên thực tế. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định công nhận


CƠ QUAN

Số:…/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

 QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

(V/v: Công nhận……………..)

Căn cứ Nghị định số:…/NĐ-……..;

Căn cứ kết quả thi tuyển ngày…/…/… và kết quả phỏng vấn ngày…/…/………….;

Căn cứ………………………………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định công nhận Ông/bà:……… trúng tuyển vào vị trí …………….. của Cơ quan……….

Điều 2:Ông/Bà :………………có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 3: Trong thời gian từ ngày…/…./…. Đến ngày…./…./….. Ông/Bà đến cơ quan để nghe triển khai nội dung công việc và quy chế cơ quan……,Phòng/Ban….

Điều 4:……………………………………………………………………………………….

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…/…/…

Nơi nhận:-Lưu VT

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191