Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định di dời khẩn cấp


CÔNG TY X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH DI DỜI KHẨN CẤP

Về việc di dời khẩn cấp

GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN A

– Căn cứ Thông báo số…/… của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn UBND tỉnh A về việc chuẩn bị ứng phó với bão lũ;

– Căn cứ Biên bản họp Ban giám đốc ngày… tháng… năm… số …/…;

– Xét tình hình thời tiết đang diễn biến xấu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Di dời tài sản, tài liệu của phòng ban, công ty sang… từ …h ngày…

Điều 2. Toàn bộ nhân viên công ty không đi làm từ ngày… đến ngày… để tránh những rủi ro trong thời gian lụt bão.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: