T4. Th12 6th, 2023

Quyết định điều chuyển cán bộ là văn bản được ban hành bởi Thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định về việc điều động cán bộ thuộc quyền quản lý của mình sang công tác tại đơn vị khác…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định điều chuyển cán bộ

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ……

SỐ: ……/QĐ-GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…..

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ CHUYÊN MÔN

(V/v:điều chuyển cán bộ………………….)

– Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của………………….;

– Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của…………………;

– Căn cứ tờ trình số /TT-……, đã được ……………..phê duyệt ngày tháng năm v/v điều chuyển cán bộ;

– Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chuyển Ông/Bà ……………………… Chức vụ: ………., phòng………… thuộc công ty/ban ……………….. tới nhận công tác mới tại ………………… kể từ ngày …… tháng …..năm 200……

Điều 2: Ông/Bà……………………..chịu sự phân công công tác của……………………

Điều 3: Ông/Bà ………………; Phòng/Ban……………; Phòng/Ban………………..và Ban Nhân lực Hệ thống có trách nhiệm thi hành thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm.

Nơi nhận:– Như điều 3

 

– Hồ sơ đương sự

– Lưu văn thư

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: