T4. Th12 6th, 2023

Quyết định điều chuyển nhân sự là văn bản của chủ sở hữu doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ban hành với mục đích điều động nhân sự giữa các phòng ban phù hợp với cơ cấu, tổ chức hiện tại của công ty………..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định điều chuyển nhân sự


CÔNG TY……

SỐ: ……/QĐ-TGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

   

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN NHÂN SỰ

Về việc điều chuyển nhân sự

– Căn cứ vào quyết định …………., ngày ………………. của ……………………….. về việc cơ cấu lại nhân sự của công ty ……………..tại……………;

– Xét nhu cầu công tác của cán bộ;

– Theo đề nghị của ông (bà) ………… chức vụ …………. và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chuyển các nhân viên có tên sau đây:

Ông……………………..Chức vụ ………………….Phòng/Ban …………….

Bà ……………………….Chức vụ ………………….Phòng/Ban …………….

Đến nhận công tác tại Phòng/Ban…………………… của công ty………….kể từ ngày…/…/…

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các nhân viên nói ở Điều 1 sẽ vẫn  do Phòng kế toán của công ty trả với mức lương và hệ lương theo quyết định thay đổi lương số …./QĐ/TGĐ ngày…/…/…của …………….. kể từ ngày đến nhận phòng/ban mới.

Điều 3. Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng nhân sự, Phòng ……., các nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3

 

– Hồ sơ đương sự

– Lưu văn thư

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

(Kí, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: