Menu Đóng

Quyết định dừng dự án

Quyết định dừng dự án là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành tới chủ thể có trách nhiệm thi hành về việc dừng dự án đang chuẩn bị thực hiện hoặc đang thực hiện trên thực tế vì một lý do nhất định. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định dừng dự án


ỦYBAN NHÂN DÂN….

Số:…/QĐ-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

 QUYẾT ĐỊNH DỪNG DỰ ÁN

(V/v: Dừng dự án……………..)

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-……..;

Căn cứ Nội dung cuộc họp ngày…/…./…..;

Căn cứ tình hình thực tế……………………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định dừng triển khai dự án……………. Tại địa điểm…………… Theo Quyết định số:…../QĐ-…….. và Công văn số:…….Kể từ ngày…/…/………………..

Điều 2:  Chủ đầu tư là……. Có trách nhiệm thực hiện và hoàn thành các thủ tục bàn giao. Các Bộ phận và đơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ thực hiện trước thời hạn…./…/…

Điều 3: Quyết định này có giá trị thay thế Quyết định số:…/QĐ-…. Về việc phê duyệt dự án………………….

Điều 4: Các Sở ban ngành, Đơn vị trực tiếp quản lý, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…/…/……

Nơi nhận:-Lưu VT

ỦY BAN NHÂN DÂN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191