T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Quyết định giải thể chi bộ


ĐẢNG BỘ ….ĐẢNG ỦY ….

 

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI BỘ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY …………………….

– Căn cứ Điều lệ Đảng;

– Căn cứ vào Quy định số 29 – QĐ/TW quy định về thi hành Điều lệ Đảng;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban thường vụ Đảnh ủy;

– Xét đề nghị của…………………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải thể Chi bộ…

Lý do giải thể:…………………………………………………………

Kể từ ngày … tháng … năm….

– Chi bộ ……………………………….. có trách nhiệm chuyển sinh hoạt Đảng cho Đảng viên về tổ chức Đảng mới theo đúng quy định. Chuyển giao hồ sơ, sổ sách của chi bộ về chi bộ …………. và bàn giao con dấu của chi bộ về ……………………. quản lý.

Điều 2: Thi hành

Văn phòng, các ban của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ ……………… căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

 

– Như điều 2;

– Ban tổ chức Tỉnh ủy;

– Lưu VP;

T/M BAN THƯỜNG VỤ

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: