T6. Th12 1st, 2023

Mẫu Quyết định giải thể chi nhánh


TÊN CHI NHÁNHCÔNG TY………..

 

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                         ……., ngày……tháng……năm……

 QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY……………….

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty;

– Căn cứ Điều 201 và Điều 202 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp;

– Căn cư vào Nghị định 96/2015/NĐ – CP  quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp;

– Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty …

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh….

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………..

2/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

3/ Địa chỉ trụ trở chính:………………………………..

4/ Điện thoại:……………………………………………………… Fax:………………………………….

5/ Đại diện theo pháp luật:…………………………………. Chức vụ:……………………………

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động

………………………………………………………………………………….

Điều 3. Cam kết

– Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày……tháng……năm…… .

Nơi nhận:

 

– Lưu HCNS;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Cơ quan Thuế;

– Người lao động.

Tổng Giám đốc

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: