Quyết định giải thể là văn bản của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp ban hành nhằm tuyên bộ việc doanh nghiệp sắp giải thể và các chủ nợ, người lao động, đối tác làm ăn có quyền được biết để thực hiện nghĩa vụ đòi nợ…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định giải thể


CÔNG TY TNHH MTV…..

SỐ: ……/QĐ-GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Hà Nội, ngày….tháng….năm……

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

– Căn cứ Điều 157, Điều 158, Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006;

– Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày…/…/…

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…………

BAN GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp ……………………………………………

– Số Đăng ký kinh doanh………………………ngày cấp……………..……nơi cấp ………

– Số Giấy phép thành lập…………………..ngày cấp……………………nơi cấp ……..

– Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………..

Điều 2: Lý do giải thể: …………………………………………………………………………..

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết:

(Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Thời hạn thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không ký kết thêm hợp đồng với tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu phát sinh có tranh chấp nào về các hợp đồng đã ký.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ Ngân hàng, nợ thuế như sau:

Thời hạn thanh toán nợ không được vượt quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Kể từ thời điểm này doanh nghiệp không vay nợ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 5: Thanh toán các khoản nợ thuế

Doanh nghiệp còn nợ các loại thuế sau:

(Doanh nghiệp nêu rõ các khoản thuế còn nợ, phương thức và thời hạn nộp thuế). Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh những tranh chấp về các khoản nợ trên.

Điều 6: Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Doanh nghiệp sử dụng …………….…….(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày………….  Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày…/…/…. Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 7: Thành lập tổ thanh lý tài .Tở thanh lý tài sản gồm (ít nhất là 2 người): Quyền và nghĩa vụ Tổ thanh lý, thủ tục thanh lý quy định ở Phụ lục đính kèm.

Điều 8: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gởi đến cơ quan Nhà Nước và đăng báo ………………….. 3 kỳ liên tiếp.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:– Sở KH-ĐT

 

– Các chủ nợ

– Người lao động

– Cơ quan thuế

– Lưu VT, VP

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY hoặc CHỦ SỞ HỮU CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: