Mẫu Quyết định giảm lương


CƠ QUAN ………..CÔNG TY…………

 

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                           ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH GIẢM LƯƠNG

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………………………….

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng của quyết định

Ông/Bà:……………………………………………….

Sinh ngày: ……………………….Giới tính:………………………Quốc tịch:…………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………….. Bộ phận:………………………………………………..

Điều 2: Nội dung quyết định

Lý do xét giảm: ………………………………………………………..

– Mức lương cũ: ………………………………………………………..

– Kể từ ngày … tháng … năm … , mức lương chính của Bà/Ông …………….. sẽ là:……………………

Điều 3.  Điều khoản thi hành

Bộ phận Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự , bộ phận phòng ban có liên quan, và ông/bà:………………………………………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

 

– Như Điều 1;

– Lưu HCNS;

–  Lưu VP./.

Tổng Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: