Mẫu Quyết định giao nhiệm vụ


TẬP ĐOÀN ….TỔNG CÔNG TY ….

 

Số: … / QĐ – …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   ……., ngày……tháng……năm……

QUYẾT ĐỊNH GIAO NHIỆM VỤ

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY …………………….

– Căn cứ Bộ luật lao động 2012;

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty;

– Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty và Hợp đồng lao động đã ký kết giữa Công ty và toàn thể người lao động;

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty;

– Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Nguồn Nhân lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định giao nhiệm vụ cho:

Ông/Bà:………………………………………………. Sinh ngày:…………………………………………………….

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận :……………………………………………………. Chức vụ:………………………………………………..

Điều 2. Nội dung

Nội dung nhiệm vụ:………………………………………………..

– Thời gian thực hiện nhiệm vụ:………………………………..

– Quyền lợi được hưởng:……………………………………………

Điều 3. Điều khoản thi hành

Bộ phận Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự, Trưởng các Ban/Văn phòng có liên quan và ông/bà:………………………………………………………. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm./.
Nơi nhận:

 

– Như Điều 1;

– Lưu HCNS;

–  Lưu VP./.

Tổng Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: