T6. Th12 1st, 2023

Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị là văn bản do Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tiến hành họp biểu quyết ra quyết định miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của công ty. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị


CÔNG TY

                    Số:…/QĐ-….        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty………….;

Căn cứ Quyết định số:…./QĐ-…………………..;

Căn cứ Biên bản cuộc họp…………………………;

Căn cứ đề xuất của Ông/Bà:……………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định miễn nhiệm đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty……………………. kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Theo Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  đánh giá chất lượng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị Ông/Bà:…….….. trong thời gian qua không được như mong đợi của công ty, kết quả và chất lượng hoạt động công ty chưa được tốt, mấy năm liền đều làm ăn thua lỗ. Cuộc họp diễn ra được đại đa số các cổ đông Công ty biểu quyết buộc thôi giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị phù hợp theo quy  định pháp luật và điều lệ Công ty……

Điều 3: Ông/Bà:……………………. có trách nhiệm bàn giao tất cả công việc trước thời gian thôi giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị công ty.

Điều 4: Ông/Bà:……………………và Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:-Như điều 4;

 

– Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: