Quyết định thành lập bếp ăn bán trú là văn bản do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành nhằm công nhận việc thành lập bếp ăn bán trú và thi hành trên thực tế. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định thành lập bếp ăn bán trú


PHÒNG GD & ĐT

TRƯỜNG MẦM NON…

Số:…/QĐ-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BẾP ĂN BÁN TRÚ

(V/v thành lập bếp ăn bán trú)

Căn cứ kế hoạch thực hiện và hoạt động của trường mầm non…….;

Căn cứ nội dung biên bản họp ngày…./…./….. về việc xây dựng bếp ăn bán trú;

Căn nhu cầu, đề xuất của các bậc cha mẹ, phụ huynh về việc xây dựng bếp ăn bán trú;

Căn cứ………………….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập bếp ăn bán trú tại trường mầm non……… kể từ ngày…/…./…

Điều 2: Bộ phận bếp ăn sẽ có trách nhiệm quản lý khu vực, đảm bảo nguồn cung và cầu của lương thực, thực phẩm đạt tiêu chuẩn.

Giữ gìn vệ sinh khu vực, chế biến đảm bảo an toàn.

Điều 3: Quản lý bộ phận bếp ăn do bà: …….. là người trực tiếp quản lý và có trách nhiệm báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường về hoạt động khu bếp ăn hàng tháng.

Điều 4:…………………

Điều 5:…………………

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận có quyền và nghĩa vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:– Lưu VT

Hiệu trưởng

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: