Menu Đóng

Mẫu Quyết định tuyển dụng

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định tuyển dụng


CÔNG TY CP X

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG ĐỢT …

Về việc tuyển dụng

GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN A

– Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động công ty CP X;

– Căn cứ Kết quả thi tuyển ngày… tháng… năm…;

– Theo đề nghị của Phó Giám đốc Trần Văn B;

– Xét yêu cầu về năng lực, phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng Ông Lê Văn Đ

Sinh ngày…/…/…

CCCD số…

Thường trú tại…

Vào công tác tại công ty CP X kể từ ngày…/…/…

Điều 2. Bổ nhiệm ông Lê Văn Đ giữ chức vụ Trưởng phòng… công ty CP X từ ngày …/…/…

Điều 3. Ông Lê Văn Đ có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty CP X

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký.

Điều 5. Các Phó giám đốc, các phòng ban liên quan và ông Lê Văn Đ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 5;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191