Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nghỉ tết: là biểu mẫu văn bản được lập ra để bàn giao cho nhân viên bảo vệ về cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ tết. Cụ thể như trong trường hợp bàn giao cơ sở vật chất tại trường học như sau: Mẫu Biên […]