Biên bản bàn giao cơ sở vật chất cuối năm: là biểu mẫu văn bản được lập ra để ghi chép về việc bàn giao cơ sở vật chất của đơn vị đó trước cuối năm. Cụ thể như trong trường hợp bàn giao cơ sở vật chất tại trường học như sau: Mẫu Biên […]