Biên bản xác lập bàn giao các thiết bị, phương tiện cho mượn, cho thuê sau khi đã hết thời gian thỏa thuận. Tổng quan Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn là văn bản do các bên chủ thể có liên quan tiến hành xác […]