Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc————-  ………., ngày…. tháng…. năm……. BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT TẠI THỰC ĐỊA Hôm nay, ngày…. tháng…năm, UBND………………. đã tiến hành khảo […]