Quyết định thành lập ban quản lý tòa nhà chung cư là văn bản được ban hành bởi Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố dựa trên yêu cầu của Sở Xây dựng và các sở ban ngành có liên quan nhằm mục đích thành lập đội nhóm có chức năng quản lý, giám sát các […]