Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư : văn bản được sử dụng để gửi lên cơ quan có thẩm quyền thông báo về tình hình đầu tư Mẫu Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư TÊN ĐƠN VỊ Số : …/….     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc […]