Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị văn phòng được sử dụng nhằm ghi nhận những thỏa thuận cam kết giữa các bên về việc bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị văn phòng đã và đang sử dụng giữa đơn vị sử dụng và đơn vị cung cấp thiết bị hoặc đơn vị […]