Giải trình sả thải ra môi trường là văn bản của cá nhân, tổ chức hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất có những quy định về môi trường đặc thù nhưng không tuân theo những quy định đó nên cần phải trình bày và giải thích với cấp trên………. Luật sư […]