Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191 Mẫu Công văn thu hồi hàng lỗi CÔNG TY ………………….   PHÒNG/BAN …………………. ——————- Số:……./CV-……… V/v: Đề nghị thu hồi hàng lỗi trong lô hàng ……………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— ……………., […]