Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận được ký kết dành riêng với những điều khoản đặc thì chỉ phù hợp cho các vị trí trưởng ca, trưởng đội, trường phòng,… Mẫu Hợp đồng lao động cho trưởng bộ phận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]