Bản Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là văn bản của cơ quan cấp dưới gửi cơ quan cấp trên nhằm thực hiện công việc thông…

Xem tiếp Bản Báo cáo kết quả kinh doanh