TRƯỜNG….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số:…… Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc ……,ngày …..tháng……năm……. BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TÁC THƯ VIỆN Số:……/…….. Hôm nay ngày…..tháng….năm…..tại địa chỉ…….. Chúng tôi gồm: Bên A (Bên bàn giao): Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………… Bên B( Bên nhận bàn […]