Thông báo chấm dứt hợp đồng khi hết hạn: là biểu mẫu văn bản do tổ chức, cá nhân thông báo cho tổ chức cá nhân khác về việc chấm dứt hợp đồng khi hợp đồng đã hết hạn

Mẫu Thông báo chấm dứt hợp đồng khi hết hạn


CÔNG TY …Số …/… Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG KHI HẾT HẠN

V/v Chấm dứt hợp đồng

Kính gửi: …

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số …/HĐKT được ký kết vào ngày …/…/… giữa Công ty … và Công ty …

Công ty … xin thông báo Hợp đồng kinh tế giữa hai bên sẽ hết hiệu lực từ ngày …/…/…

Lý do: Hợp đồng số …/HĐKT là hợp đồng có thời hạn và kết thúc vào ngày …/…/… Khi Hợp đồng kết thúc, các bên không có nhu cầu ký kết tiếp hợp đồng mới với nhau.

Trước khi Hợp đồng hết hiệu lực, Công ty … có nghĩa vụ thực hiện tất cả các công việc chưa hoàn thành theo nội dung hợp đồng.

Đề nghị Công ty … tiếp nhận và thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Trân trọng!

ĐẠI DIỆN CÔNG TY …

 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: