Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo đấu giá tài sản bảo đảm


NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHI NHÁNH AGRIBANK THẠCH THÀNH

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

V/v đấu giá tài sản bảo đảm ….

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh  Agribank Thạch Thành  phối hợp với công ty cổ phần dịch vụ đấu giá ………. tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay, thông tin cụ thể như sau:

Tên tài sản:

Quyền sử dụng đất ở tại địa thôn:….. xã……huyện……tỉnh……….  theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số ………. do UBND  huyện ……… cấp ngày …/…/………

– Thửa đất số:  ……….. Tờ bản đồ số: ……………………….. xã …………………….

– Diện tích đất: ……….m2.

– Mục đích sử dụng: ………………………………………………………………………

– Thời hạn sử dụng: ………………………………………………………………………..

Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm của tài sản trên là:  …………………………….VNĐ (Bằng chữ: ………………………………………….. VNĐ)

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng, sang tên đổi chủ.

Mọi chi phí liên quan sẽ do người mua được tài sản đấu giá chịu.

Tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá sẽ phải đặt trước:……..VNĐ (Bằng chữ: ……….VNĐ)/01 hồ sơ.

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số: 000000000000000  của Công ty cổ phần dịch vụ Đấu giá ………mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh agribank Thạch Thành.

Tiền bán hồ sơ:

Giá của mỗi bộ hồ sơ là: ………. VNĐ/01 hồ sơ

Thời gian và địa điểm xem tài sản:

Từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc tại nơi có tài sản đấu giá.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá …….. (trong giờ hành chính),

Tại địa chỉ số:……………………………………………………………………………..

  1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Vào lúc …..h/…/……. tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá …………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

 Hình thức, phương thức đấu giá tài sản:

……………………………………………………………………………………………

Thông tin liên hệ:

– Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá……………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………

-Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh agribank Thạch Thành.

Số điện thoại: ………………………………………………………………………

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VT

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG AGRIBANK THẠCH THÀNH

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: