Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo đấu thầu dự án xây dựng


TRUNG TÂM ĐẤU THẦU

…………

Số:…/ TB-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019.

THÔNG BÁO ĐẦU THẦU DỰ ẤN XÂY DỰNG

V/v đấu thầu dự án xây dựng………..

Dựa trên kế hoạch đấu thầu dự án của Công ty xây dựng………… hợp tác cùng với Trung tâm đấu thầu ………..

Thông báo chi tiết nội dung đấu thầu dự án xây dựng…….. như sau:

Thông tin buổi đấu thầu:

– Thời điểm mở thầu: …………..ngày……………….tại …………………………

– Thời điểm đóng thầu: …………..giờ……….. phút ngày…/…./…………………

– Địa điểm mở thầu:…………………………………………………………………

Nội dung gói thầu :

Tên gói thầu: Dự án xây dựng………………….

Thông tin chi tiết:

       
       
       
       

Trên đây là toàn bộ thông tin về buổi đấu thấu dự án xây dựng…………………..

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VT

Trung tâm đấu thấu

……

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: