T6. Th12 1st, 2023

Thông báo đề nghị chuyển khoản: văn bản được sử dụng cho các đối tượng có giao dịch với các ngân hàng, tổ chức tín dụng

Mẫu Thông báo đề nghị chuyển khoản


TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

 THÔNG BÁO ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: ……………………. Ngân hàng: …

Họ và tên: …………………..  MSCB: ……………….

Đơn vị: …………

Số tiền bằng số: ………………………

Bằng chữ: ……………………………..

Lý do chi tiêu: ………………………

Căn cứ vào hoá đơn số: ………….. ngày … tháng … năm …

Tên tài khoản thụ hưởng: ……………………

Tại Ngân hàng: ………………………………

Số tài khoản: …………………………

Địa chỉ: ………………………

 

Thủ trưởng đơn vịNgười xin thanh toán Chủ nhiệm đề tài/dự án

KIỂM SOÁT VÀ PHÊ DUYỆT THANH TOÁN

Bằng số:…………………………………….

Bằng chữ:……………………………………

…, ngày … tháng … năm …

Phụ trách kế toán                                  TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm: